Kerkelijke afdracht; wat is dat?


Een vraag die in veel gemeenten leeft is hoe het nu precies zit met de kerkelijke afdracht; zo ook in onze gemeente.
Vanuit het college van kerkrentmeesters willen we hier graag een toelichting op geven. 

De kerkelijke afdracht is eigenlijk een soort belasting. We worden als gemeente verplicht gesteld deze af te dragen aan de Protestantse Kerk Nederland (PKN). De PKN wordt hiermee in staat gesteld om dit geld landelijk in te zetten voor allerlei activiteiten, ontwikkelingen maar ook voor financiële steun aan gemeentes die in een lastige situatie zitten.
De parallel met hoe de regering in Den Haag met ons belastinggeld om gaat is hiermee snel getrokken. Deze “Haagse belasting” wordt als inkomstenbelasting geïnd over onder andere de bezittingen die we hebben: inkomsten, spaargeld, een huis, etc. Hoeveel je moet afdragen is afhankelijk van in welke box de inkomsten vallen.
De PKN hanteert een vergelijkbaar model voor de inkomsten van de gemeenten. Het gaat hierbij om inkomsten uit collecteopbrengsten, giften, rente op spaarrekeningen, verhuur en natuurlijk de actie Kerkbalans.
Er zijn drie afdracht categorieën waarvoor we worden aangeslagen (vergelijkbaar met de boxen van de inkomstenbelasting).
Allereerst is er een Diaconaal quotum. Deze wordt berekend over de inkomsten die bij de Diaconie binnen komen. Hiervan wordt 5,7% afgedragen plus €1,35 per belijdend lid.
Daarnaast is er het Kerkrentmeesterlijk quotum. Dit quotum wordt berekend over alle inkomsten voor de Kerk en bedraagt 4,35%.
Als laatste wordt gegeven aan de solidariteitskas. Hiervoor wordt €5,- afgedragen per belijdend lid. Sommige gemeenten schrijven voor deze laatste categorie een aparte inzameling uit naast de actie Kerkbalans. Wij doen dit niet maar bekostigen deze afdracht voornamelijk uit de actie Kerkbalans.
In onderstaande tabel zijn de verschillende afdrachten nog eens op een rij gezet.

Soort afdracht
Afdracht berekening
Berekend over
Diaconaal quotum
5,7%  +
€1,35 per belijdend lid
Collectes diaconie, andere inkomsten diaconie.
Aantal belijdend leden.
Kerkrentmeesterlijk quotum
4,35%
Collectes voor kerk, giften, opbrengsten verhuur, rente rekeningen, actie Kerkbalans.
Solidariteitskas
€5,- per belijdend lid
Aantal belijdend leden.

Een goed lezer heeft uit deze opsomming kunnen berekenen dat we jaarlijks per lid een minimaal vast bedrag afdragen aan de PKN; geld wat niet beschikbaar is voor onze gemeente. Dit bedrag ligt voor onze gemeente op circa €15,-.
Al die afdracht is mooi maar de vraag of we hier dan ook wat van terug zien als gemeente is snel gesteld. Antwoord op die vraag is ja. Een voorbeeld: onze huidige predikant, ds Joop Mol, wordt bekostigd uit geld wat we van de PKN gekregen hebben door een beroep te doen op de solidariteitskas.

We hopen dat deze uitleg helderheid geeft over de jaarlijkse afdrachten die we als gemeente doen.

Wellicht nog iets om in overweging te nemen nu de actie Kerkbalans weer in aantocht is:
Het verschil tussen de afdracht aan de PKN met de jaarlijkse inkomstenbelastingen ligt hem in het feit dat de belastingdienst geen beroep doet op een gulle gift. Onze gemeente is hier echter wel van afhankelijk via de actie Kerkbalans.  U bepaalt uiteraard zelf wat uw jaarlijkse gave aan onze gemeente zal zijn. Echter, met de kennis die u nu heeft met betrekking tot de jaarlijkse afdracht is het wellicht goed uw gift in het licht hiervan te bezien opdat we ook de volgende jaren Kerk kunnen blijven voor elkaar.

Nieuws