Vrienden van de Kerk


De kerk van Laren. Al meer dan 175 jaar een beeldbepalend element in de dorpskern van Laren. Een onmisbaar element ook. Voor de leden van de kerk, die al dan niet regelmatig de kerkdiensten bezoeken. Maar ook voor de mensen die slechts incidenteel (bijvoorbeeld bij rouwdiensten) gebruik maken van de ruimte. En zelfs voor degenen die het gebouw alleen van de buitenzijde kennen en er als zodanig van kunnen genieten, bewust of onbewust. Het stiltecentrum is iedere dag geopend en vele mensen maken er gebruik van.

In 2004 is de ‘Stichting vrienden van de Dorpskerk Laren’ opgericht, die het onderhoud van de kerk zal gaan financieren. U kunt donateur worden van deze stichting en zo meehelpen aan de instandhouding van het gebouw ‘de dorpskerk’ in haar huidige (monumentale) vorm.

Het rekeningnummer van de stichting is: NL63RABO0301436606. Donaties zijn van harte welkom.

Contact

Mevr. A. Boers-Hissink
Rossweg 10A
7245 NK Laren Gld.
Telf. 0573-402019
vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl

Publicatieverplichtingen Vrienden van de Dorpskerk

De gegevens plaatsen we i.v.m. register gegevens voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

  • Het RSIN-nummer: 816867161
  • Contactgegevens: Mevr. A. Boers-Hissink, Rossweg 10A, 7245 NK Laren Gld. Telf. 0573-402019 e-mail vrienden.dorpskerk@kerklaren.nl
  • Bestuurssamenstelling: J.F. Okma, voorzitter, A. Boers-Hissink, secretaris, G.J. Hekkelman, penniningmeester.
  • Het beleidsplan: Werven donateurs voor de Stichting Vrienden van de Dorpskerk.
  • Het beloningsbeleid: Niet van toepassing.
  • De doelstelling: het ter beschikking stelling van financiële middelen ten behoeve van het onderhoud, zowel binnen- als buitenkant van het gebouw en de technische installatie voor verwarming en verlichting van de dorpskerk, Dorpsstraat 1 te Laren
  • Een verslag van de uitgeoefende aktiviteiten: Donateurs werven via huis aan huis flyer.

Jaarverslag

Exploitatierekening 2019 2018
Baten
Donaties 2.640,00 2.115,00
Geldkistje 76,10 49,92
Resultaat verkoop boeken    
Gift Bruidspaar    
Rabo donatie Hart Achterhoek 225,04 304,61
Rente spaarrekening -0,04 1,99
   2.941,10 2.471,52
     
Lasten    
Bankkosten 119,38 119,39
Kamer van Koophandel    
Kerkrentmeesters   6.000
Diverse onkosten    
   119,39 6.119,39
     
Exploitatie overschot / tekort  2871,72 -3.647,87

 

Word nu lid!

Nieuws