Pinksteren


                          De Geest die ons vertrouwen geeft

De Geest van God  zweefde lang geleden – voor ons begrip van tijd –  over de
wateren. De Geest van God zweeft sinds altijd over ons en is onze levensadem.
De Heilige Geest is als een verbindend element tussen het goddelijke en de mens
werkzaam. Ik noem dat een soort schakel voor communicatie tussen het onbegrijpbare,
de bron van ons bestaan en de mens. 

Bij Pinksteren staat de Heilige Geest centraal. Tijdens het Pinksterfeest wordt
herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde uit de hemel op de apostelen en
andere aanwezige gelovigen. Op de concilies van Nicea in 325 en
Constantinopel in 381, dus 300 jaar nadat de evangeliën geschreven zijn kreeg
de Heilige Geest een vaste omschrijving binnen  de toen vastgestelde goddelijke 
drie-eenheid : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In de eredienst heeft de
Heilige Geest sindsdien een duidelijke plaats, zoals bij het dopen in de naam van
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest (ex Matthéus 28:19).

Deze drie-eenheid werd door Jezus voor ons invoelbaar gemaakt, maar werd
pas lang na zijn leven op aarde opgeschreven. De gelovigen realiseerden zich
uiteraard wel de samenhang tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De Heilige Geest is de inspiratiebron voor het inzicht en handelen van de mens
bij geloofszaken.

Over het inzicht spreekt Jezus  voor zijn vertrek  van deze wereld in  Johannes
14:15 de prachtige woorden: 'Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn geboden
bewaren. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om
tot in de eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan
ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij
blijft  bij u en zal in u zijn'.

Bij het handelen  denk ik  met name aan de Geest van  verbondenheid
(saamhorigheidsgevoel) tussen mensen, die door de boodschap van Jezus zijn
geraakt, de herkenning van een gezamenlijke verlangen naar waarheid, vrede,
rechtvaardigheid en het elkaar willen steunen  in het leven.

Jezus maakte ons met Zijn woorden en Zijn handelen duidelijk wat de Geest
voor ons betekent.

Het is de Geest die in ons is en ons ademt geeft 
Het is de Geest die levend is en ons  voeding geeft 
Het is de Geest die stilte is en ons woorden geeft 
Het is de Geest die waarheid is en ons inzicht geeft
Het is de Geest die ruimte is en ons richting  geeft 
Het is de Geest die vreugde is en ons warmte geeft
Het is de Geest die geloof  is en ons liefde geeft
Het is de Geest die Jezus geeft en ons vertrouwen geeft

Als muziek bij deze  bespiegeling  Opwekking 788 ‘Wees welkom, Geest van God’
https://www.youtube.com/watch?v=L7bOo14uhe0 

Ad Heide

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van
alles zijn: een  verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. 
Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u
uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws