Engelen


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van december is Engelen.

Hebben engelen vleugels?

Het verhaal gaat dat toen een schilder in de middeleeuwen op een schilderij voor een kathedraal een engel zonder vleugels wilde schilderden de kardinaal dat afwees met de woorden: “Nee, dat wil ik niet. Hebt u ooit een engel zonder vleugels gezien? Waarop de schilder vroeg hebt u ooit een engel met vleugels gezien?”

Wat zijn eigenlijk engelen en wie heeft ze wel eens gezien? Engelen komen onder meer voor in de Christelijke, Joodse en Islamitische geschiedenis.  Op internet bijv. Wikipedia is veel te lezen over engelen in diverse religies en tradities. Engelen hebben mensen altijd geboeid, omdat er veel over is verteld. Ook door mensen die door engelen zijn bezocht, meestal in omstandigheden wanneer zij steun nodig hadden.

In de bijbel komen engelen op veel plaatsen voor, zowel in het Oude als in  het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld in de rol  van  beschermengel. Psalm 91:11 is hier duidelijk en bemoedigend over:
“want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen, op handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot”
Vaak hebben engelen de rol als boodschapper van God. Volgens  Matth. 1: 20  verscheen  een engel in zijn droom aan Jozef  met het advies Maria niet te verstoten omdat zij zwanger was van de Heilige Geest. De  aartsengel Gabriël verkondigde Zacharias dat zijn vrouw een zoon zou baren die Johannes  moest worden genoemd (Lucas 1:13).

In Openbaring 16:1 krijgen engelen weer een andere rol, nu als uitvoerder: ”Gaat heen en giet de zeven schalen van de gramschap Gods uit over de aarde”. 

Ook in de muziek  hebben engelen een duidelijke plaats. Dat was in het verleden zo, maar ook nu nog. Bach (1685-1750) schreef de cantate BMW 149   “Gottes Engel weichen nie”. Hier in een uitvoering door een jongenssopraan: https://www.youtube.com/watch?v=3GMPeSy5Lto .

Een heel ander geluid maar niet minder relevant voor de rol van engelen is de recente uitvoering van  “ Angels”, gezongen door de popsinger Robbie Williams: https://www.youtube.com/watch?v=M4hDS4FoxCk

Engelen worden in de beeldende kunst meestal afgebeeld als wezens met vleugels; ze komen immers uit de hemel aangevlogen.  Maar niet altijd hebben zij vleugels. Zo zag Jacob  engelen met een ladder uit de hemel afdalen (Genesis 28:12).

 Zacharias en de engel  (Rembrandt)

We horen wel eens iemand zeggen: ik moet wel een beschermengel hebben, want dat en dat is mij bespaard gebleven. Anderen vertellen met zekerheid dat zij steun van engelen hebben ervaren.
Zelf heb ik nooit engelen gezien of ervaren. Misschien komen engelen op iemands pad als je er innerlijk voor open bent of als dat de wijze is waarop de onbekende bron van ons bestaan zich tot je richt? 

De vraag of engelen vleugels hebben en hoe engelen worden afgebeeld, is denk ik minder belangrijk dan hun rol en wat de boodschap of steun is die zij overbrengen.
Toch vind ik kerstkaarten waarop engelen met vleugels zijn afgebeeld veel geloofwaardiger dan kaarten met engelen zonder vleugels. “Engelkens door het luchtruim zwevend” dat vraagt toch om vleugels! 

 Ad Heide

----------------

De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een kerstkaart met mooie engeltjes,  een kort/lang verhaal of gedicht over een engel, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc.  Alle bijdragen zijn welkom.

Vermeld ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.ml

Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Nieuws