De Zegen


Maandelijks wordt in deze rubriek van onze website een thema belicht. Lezers kunnen daarop desgewenst een reactie geven. Het thema van januari is ‘Zegenen’.

De Zegen

Op hoop van zegen.... Daar rust geen zegen op.... Ik wens je Gods zegen toe.
Het woord 'zegen' komen we in het dagelijks leven nog al eens tegen. Meestal niet in de oorspronkelijke bedoeling zoals aan de bijbel kan worden ontleend.
In de bijbel wordt de handeling van het zegenen en het ontvangen van de zegen op veel plaatsen beschreven. Het is een handeling met een diepe betekenis. We kennen het verhaal van Izaäk die Jakob in plaats van Esau zegent (Genesis 27:1-40). In Marcus 10:13-16 wordt beschreven hoe Jezus kinderen de handen oplegt en hen zegent.

Jezus zegent de kinderen (Lucas Cranach de Jongere 1545)

Het gebruik van de zegen als handeling is in de loop der tijden mogelijk veranderd, maar het uitspreken van de zegen beoogt altijd iets goeds te weeg te brengen. Iemand met Gods steun genezing, kracht of voorspoed toewensen. In de RK-kerk wordt de zegen niet alleen in de kerkdienst uitgesproken, maar ook op andere wijzen gebruikt. Gebouwen, voorwerpen, dieren en veel andere zaken die voor mensen van belang zijn kunnen worden gezegend.
In wat meer traditionele liederen staat de dankbaarheid voor de ontvangen zegeningen centraal. Zoals in “Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd, stromen verkwikkend als regen, vloeien tot elk die gelooft” en in “Tel uw zegeningen één voor één, tel ze alle en vergeet er geen, tel ze alle, noem ze één voor één en ge ziet Gods liefde door alles heen”.
Opwekking 710 ‘Gebed om Zegen’ begint met de woorden: “Zegen mij op de weg die ik moet gaan/Zegen mij op de plek waar ik zal staan”.

Aan het eind van onze kerkdienst spreekt de voorganger de zegen uit, meestal met de woorden:
“De Here zegene u en behoede u, de Here doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de Here verheffe Zijn aangezicht over u en geven u vrede”
Ik ervaar deze woorden altijd als iets bijzonders. In mijn gevoel beleef ik dit alsof je verbonden wordt met iets wat je steunt, iets geheimzinnigs, iets onbekends dat je begeleidt.
Misschien is dat ook wel zo. Ik wil er voor mijzelf ook wel aan toevoegen en 'mag ik de ontvankelijkheid hebben om de zegeningen te kunnen waarnemen'
Als je buiten om je heen de schoonheid, de stilte en de diepte van wat is mag beseffen, is dat een zegen van de schepping. Daar zijn geen woorden voor nodig.
Jezus heeft uitgesproken dat als twee of drie mensen in Zijn Naam aanwezig zijn, Hij aanwezig zal zijn. Als je in gesprek met een ander steeds dieper over geloofszaken komt te spreken kun je onverwacht de waarheid van deze woorden van Jezus beseffen. Een bijzonder gesprek met een medemens over de ervaring van de geloofsbeleving. Dat is een kostbaar geschenk.
Als mij dat af en toe overkomt voel ik mij bevoorrecht. Je kunt eigenlijk niet zeggen wat je overkomt, maar je weet het wel. Misschien is het wel één van de vele zegeningen uit het onbekende.
Na zo'n gesprek voel ik mij blij, gelukkig en ...gezegend!

Bij de bespiegeling twee uitvoeringen van het ‘Gebed om Zegen’:
Nederland Zingt: https://www.youtube.com/watch?v=Ll3gIt-K2P0 

Ook als doventolk uitvoering. (Luister hier eens naar met en zonder geluid):
Ellen Both: https://www.youtube.com/watch?v=YO5-34XGSoU 


De lezers zijn welkom om een bijdrage te leveren aan dit thema. Dat mag van alles zijn: een verhaal of gedicht, een foto met wat tekst, een link naar muziek etc. Alle bijdragen zijn welkom.
Vermeldt ook of u uw reactie anoniem of onder naam geplaatst wilt hebben.
Als u iets over dit thema wilt delen met andere leden van onze gemeente kunt u uw bijdrage insturen naar website@kerklaren.nl

Ad Heide

Nieuws